Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = dfrac((x - 1))((x + 1))) là đường thẳng có phương trình

Lưu lại

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 1}}$ là đường thẳng có phương trình

Đáp án: B

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 1}}$ là đường thẳng $x =  - 1$ do $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} y =  - \infty $

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên