Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = (3^x)) và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = (log _2)x) lần lượt có phương trình là

Lưu lại

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = {3^x}$ và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = {\log _2}x$ lần lượt có phương trình là

Đáp án: D

Hàm số $y = {3^x}\,\left( C \right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}.$ $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {3^x} = 0,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {3^x} =  + \infty $ nên tiệm cận ngang của $\left( C \right)$ có phương trình là $y = 0.$

Hàm số $y = {\log _2}x$ có tập xác định là $\left( {0; + \infty } \right),\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} {\log _2}x =  - \infty $ nên tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = {\log _2}x$ có phương trình là $x = 0.$

Đáp án D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên