Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = sqrt (4(x^2) - 8x + 5) + 2x) có phương trình là

Lưu lại

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \sqrt {4{x^2} - 8x + 5}  + 2x$ có phương trình là 

Đáp án: C

Hàm số $y = \sqrt {4{x^2} - 8x + 5}  + 2x\,\,\left( C \right)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty $

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( {\sqrt {4{x^2} - 8x + 5}  + 2x} \right)$$ = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{ - 8x + 5}}{{\sqrt {4{x^2} - 8x + 5}  - 2x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{ - 8 + \dfrac{5}{x}}}{{ - \sqrt {4 - \dfrac{8}{x} + \dfrac{5}{{{x^2}}}} }} = 2$

Vậy tiệm cận ngang của $\left( C \right)$ có phương trình là $y = 2$.

Đáp án C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên