Tìm các số thực (x,y) thỏa mãn (( (2x + 5y) ) + ( (4x + 3y) )i = 5 + 2i).

Lưu lại

Tìm các số thực $x,y$ thỏa mãn $\left( {2x + 5y} \right) + \left( {4x + 3y} \right)i = 5 + 2i$. 

Đáp án: C

Ta có : $\left( {2x + 5y} \right) + \left( {4x + 3y} \right)i = 5 + 2i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x + 5y = 5\\4x + 3y = 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - \dfrac{5}{{14}}\\y = \dfrac{8}{7}\end{array} \right.$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên