Tìm các số thực (x,y) thỏa mãn: (x + 2y + ( (2x - 2y) )i = 7 - 4i)

Lưu lại

Tìm các số thực $x,y$ thỏa mãn: $x + 2y + \left( {2x - 2y} \right)i = 7 - 4i$

Đáp án: C

$\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,x + 2y + \left( {2x - 2y} \right)i = 7 - 4i\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 2y = 7\\2x - 2y =  - 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 3\end{array} \right.\end{array}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: