Tìm cặp số thực (x;y) thỏa mãn điều kiện: ((x + y) + (3x + y)i = (3 - x) + (2y + 1)i)

Lưu lại

Tìm cặp số thực (x;y) thỏa mãn điều kiện: $(x + y) + (3x + y)i = (3 - x) + (2y + 1)i$

Đáp án: D

$(x + y) + (3x + y)i = (3 - x) + (2y + 1)i \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y = 3 - x\\ 3x + y = 2y + 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{4}{5}\\ y = \frac{7}{5} \end{array} \right.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: