Tìm giá trị cực đại của hàm số (y = (x^4) - 4(x^2) + 3)

Lưu lại

Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = {x^4} - 4{x^2} + 3$

Đáp án: A

$y' = 0 \Leftrightarrow 4{x^3} - 8x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  \pm \sqrt 2 \end{array} \right.$

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0 \Rightarrow {y_{CD}} = 3$.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên