Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = (x^2) - 1) trên đoạn ([ ( - 3;2) ]?)

Lưu lại

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = {x^2} - 1$ trên đoạn $\left[ { - 3;2} \right]?$

Đáp án: C

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y = {x^2} - 1 \Rightarrow y' = 2x = 0$$ \Leftrightarrow x = 0 \in \left[ { - 3;2} \right]$.

$y\left( { - 3} \right) = 8,\,\,y\left( 0 \right) =  - 1,\,\,y\left( 2 \right) = 3$.

Vậy $\mathop {min}\limits_{\left[ { - 3;2} \right]} y = y\left( 0 \right) =  - 1$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên