Tìm họ nguyên hàm của hàm số(f(x) = dfrac(((x^2) - x + 1))((x - 1)).)

Lưu lại

Tìm họ nguyên hàm của hàm số$f(x) = \dfrac{{{x^2} - x + 1}}{{x - 1}}.$

Đáp án: D

Ta có: 

$\int {\dfrac{{{x^2} - x + 1}}{{x - 1}}} dx = \int {\left( {x + \dfrac{1}{{x - 1}}} \right)} dx \\= \int {xd} x + \int {\dfrac{{dx}}{{x - 1}}}\\  = \dfrac{{{x^2}}}{2} + \ln \left| {x - 1} \right| + C$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên