Tìm mô đun của số phức (z = 5 - 4i)

Lưu lại

Tìm mô đun của số phức $z = 5 - 4i$

Đáp án: C

$\left| {\overrightarrow z } \right| = \sqrt {{5^2} + {{\left( { - 4} \right)}^2}}  = \sqrt {41} .$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên