Tìm nguyên hàm của hàm số (y = cos (3x - 2))?

Lưu lại

Tìm nguyên hàm của hàm số $y = \cos (3x - 2)$? 

Đáp án: D

Ta có $\int {\cos \left( {3x - 2} \right)dx}  = \dfrac{1}{3}\sin \left( {3x - 2} \right) + C$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên