Tìm nguyên hàm của hàm số (y = sin (x - 1))?

Lưu lại

Tìm nguyên hàm của hàm số $y = \sin (x - 1)$? 

Đáp án: A

Ta có $\int {\sin \left( {x - 1} \right)dx =  - \cos \left( {x - 1} \right) + C} $.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên