Tìm nguyên hàm của hàm số (y = x.(e^x))?

Lưu lại

Tìm nguyên hàm của hàm số $y = x.{e^x}$? 

Đáp án: B

Đặt $\left\{ \begin{array}{l}u = x\\dv = {e^x}dx\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}du = dx\\v = {e^x}\end{array} \right.$ .

$ \Rightarrow \int {x{e^x}dx}  = x{e^x} - \int {{e^x}dx}  = x{e^x} - {e^x} + C$.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên