Tìm phần thực (a) và phần ảo (b) của số phức (z = sqrt 5 - 2i).

Lưu lại

Tìm phần thực $a$ và phần ảo $b$ của số phức $z = \sqrt 5  - 2i$. 

Đáp án: C

Số phức $z = \sqrt 5  - 2i$ có phần thực $a = \sqrt 5 $ và phần ảo $b =  - 2$.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên