Tìm tập xác định D của hàm số (y = (( (x + 1) )^pi )).

Lưu lại

Tìm tập xác định D của hàm số $y = {\left( {x + 1} \right)^\pi }$. 

Đáp án: B

Hàm số $y = {\left( {x + 1} \right)^\pi }$ xác định khi $x + 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge  - 1$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên