Tìm tất cả các giá trị của m để dồ thị hàm số (y = (x^3) - 3x + 2) cắt đường thẳng y = m – 1 tại ba điểm phân biệt .

Lưu lại

Tìm tất cả các giá trị của m để dồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 2$ cắt đường thẳng y = m – 1 tại ba điểm phân biệt .

Đáp án: C

$y = {x^3} - 3x + 2$

$TXD:D = R$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 3\\y' = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 1\end{array} \right.\end{array}$

$y = {x^3} - 3x + 2$

$TXD:D = R$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 3\\y' = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 1\end{array} \right.\end{array}$Từ BBT suy ra đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 2$ cắt đường thẳng $y = m - 1$ tại 3 điểm phân biệt

$ \Rightarrow 0 < m - 1 < 4 \Leftrightarrow 1 < m < 5$

Từ BBT suy ra đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 2$ cắt đường thẳng $y = m - 1$ tại 3 điểm phân biệt

$ \Rightarrow 0 < m - 1 < 4 \Leftrightarrow 1 < m < 5$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên