Tìm tích các giá trị cực trị của hàm số (y = (x^3) - 3(x^2) + 1.)

Lưu lại

Tìm tích các giá trị cực trị của hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + 1.$

Đáp án: A

Ta có: $y' = 3{x^2} - 6x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.$

$x = 0 \Rightarrow y = 1,$ $x = 2 \Rightarrow y =  - 3$.

Vậy tích các giá trị cực trị là $1.\left( { - 3} \right) =  - 3$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên