Tìm tọa độ của điểm biểu diễn số phức (z = dfrac((3 + 4i))((1 - i))) trên mặt phẳng tọa độ.

Lưu lại

Tìm tọa độ của điểm biểu diễn số phức $z = \dfrac{{3 + 4i}}{{1 - i}}$ trên mặt phẳng tọa độ. 

Đáp án: C

Ta có $z = \dfrac{{3 + 4i}}{{1 - i}} = \dfrac{{\left( {3 + 4i} \right)\left( {1 + i} \right)}}{{\left( {1 - i} \right)\left( {1 + i} \right)}} =  - \dfrac{1}{2} + \dfrac{7}{2}i$

Điểm biểu diễn số phức $z$ là $P\left( { - \dfrac{1}{2};\dfrac{7}{2}} \right)$ .

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên