Tính đạo hàm của hàm số (y = (2^((x^2) - sin x + 2)))

Lưu lại

Tính đạo hàm của hàm số $y = {2^{{x^2} - \sin x + 2}}$ 

Đáp án: A

Ta có: $y = {2^{{x^2} - \sin x + 2}}$

$\begin{array}{l} \Rightarrow y' = \left( {{x^2} - \sin x + 2} \right)'{2^{{x^2} - \sin x + 2}}\ln 2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {2x - \cos x} \right){.2^{{x^2} - \sin x + 2}}\ln 2.\end{array}$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên