Tính đến năm 2006, tỉnh nào của nước ta có 2 huyện đảo?

Lưu lại

Tính đến năm 2006, tỉnh nào của nước ta có 2 huyện đảo?

Đáp án: D

Đáp án D

Tính đến năm 2006, tỉnh Kiên Giang của nước ta có 2 huyện đảo, đó là huyện đảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng cũng là tỉnh có 2 huyện đảo (SGK/192, địa lí 12 cơ bản).

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên