Tính môđun (| z |) của số phức (z = ( (2 + i) )(( (1 + i) )^2) + 1).

Lưu lại

Tính môđun $\left| z \right|$ của số phức $z = \left( {2 + i} \right){\left( {1 + i} \right)^2} + 1$.

Đáp án: D

Ta có $z = \left( {2 + i} \right){\left( {1 + i} \right)^2} + 1 =  - 1 + 4i.$

Vậy $\left| z \right| = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {4^2}}  = \sqrt {17} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: