Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng (3x - 2) và đồ thị hàm số (y = (x^2)) quanh quanh trục Ox.

Lưu lại

Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $3x - 2$ và đồ thị hàm số $y = {x^2}$ quanh quanh trục Ox.

Đáp án: D

Xét phương trình hoành độ giao điểm $3x - 2 = {x^2} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 1}\\{x = 2}\end{array}} \right.$.

Vậy thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $3x - 2$ và đồ thị hàm số $y = {x^2}$ quanh quanh trục Ox là $V = \pi \int\limits_1^2 {\left| {{{\left( {3x - 2} \right)}^2} - {x^4}} \right|dx} {\rm{\;}} = \dfrac{{4\pi }}{5}$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên