Tính thể tích (V) của khối lăng trụ có chiều cao (h = 3,,cm) và diện tích đáy (B = 10,,c(m^2))

Lưu lại

Tính thể tích $V$ của khối lăng trụ có chiều cao $h = 3\,\,cm$ và diện tích đáy $B = 10\,\,c{m^2}$ 

Đáp án: C

Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao $h = 3\,cm$ và diện tích đáy $B = 10\,c{m^2}$ là     

$V = Bh = 10.3 = 30\left( {c{m^3}} \right)$

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên