Tính tích phân (I = intlimits_0^(2019) ((e^(2x))dx) .)

Lưu lại

Tính tích phân $I = \int\limits_0^{2019} {{e^{2x}}dx} .$

Đáp án: C

$\int\limits_0^{2019} {{e^{2x}}dx}  = \left. {\frac{1}{2}{e^{2x}}} \right|_0^{2019}$$ = \frac{1}{2}\left( {{e^{4038}} - {e^0}} \right) = \frac{1}{2}\left( {{e^{4038}} - 1} \right).$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: