Tính tổng các nghiệm của phương trình (ln ( ((x^2) - 3x) ) = 0)

Lưu lại

Tính tổng các nghiệm của phương trình $\ln \left( {{x^2} - 3x} \right) = 0$

Đáp án: B

TXĐ:    $D = \left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)$

Ta có:

$\begin{array}{l}\ln \left( {{x^2} - 3x} \right) = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} - 3x = {e^0}\\ \Leftrightarrow {x^2} - 3x - 1 = 0\,\,\,\,\left( 1 \right)\end{array}$

Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn TXĐ nên tổng các nghiệm của phương trình (1) bằng 3 hay tổng các nghiệm của phương trình đã cho bằng 3.

Đáp án  B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên