Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là:

Lưu lại

Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là:

Đáp án: A

Hình lập phương có $6$ mặt, $8$ đỉnh và 12 cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là: $6 + 8 + 12 = 26$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên