Trên đồ thị hàm số (y = ((2x - 1) over (x + 1))) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên ?

Lưu lại

Trên đồ thị hàm số $y = {{2x - 1} \over {x + 1}}$ có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên ?

Đáp án: D

$\begin{array}{l}
y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}} = 2 - \frac{3}{{x + 1}}\\
x \in Z,y \in Z \Rightarrow x + 1 \in U\left( 3 \right)\\
\Rightarrow x + 1 \in \left\{ { \pm 1; \pm 3} \right\}\\
\Rightarrow x \in \left\{ { - 2;0; - 4;2} \right\}
\end{array}$

Vậy có 4 điểm có tọa độ nguyên.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên