Trên mặt phẳng tọa dộ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức (z) thỏa mãn (| z | = sqrt 7 .)

Lưu lại

Trên mặt phẳng tọa dộ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức $z$ thỏa mãn $\left| z \right| = \sqrt 7 .$ 

Đáp án: D

Gọi số phức $z = x + yi\,\left( {x;y \in \mathbb{R}} \right)$ suy ra  $\left| z \right| = \sqrt {{x^2} + {y^2}}  = \sqrt 7  \Leftrightarrow {x^2} + {y^2} = 7$

Tập hợp điểm biểu diễn số phức $z$ là đường tròn tâm $O\left( {0;0} \right)$ bán kính $R = \sqrt 7 $.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên