Trong không gian Oxyz . Biết mặt cầu (S) nhận hai điểm A(4;2;0), B(-2;-4;3) làm hai đầu đường kính. Tính tâm I bán kính R của (S)

Lưu lại

Trong không gian Oxyz . Biết mặt cầu (S) nhận hai điểm A(4;2;0), B(-2;-4;3) làm hai đầu đường kính. Tính tâm I bán kính R của (S)

Đáp án: B

$\overrightarrow {AB}  = \left( { - 6; - 6; - 3} \right) \Rightarrow AB = \left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\sqrt {{{( - 6)}^2} + {{( - 6)}^2} + {{( - 3)}^2}} } \right| = 9$

Mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I$là trung điểm của AB $ \Rightarrow I\left( {1; - 1;\dfrac{3}{2}} \right)$ ; bán kính $R = \dfrac{{AB}}{2} = \dfrac{9}{2}$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên