Trong không gian Oxyz, cho ba điểm (M( (2;3; - 2) ),) (N( ( - 1;1;0) ),) (P( (1; - 1;1) )), góc giữa hai đường thẳng MN và NP bằng

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $M\left( {2;3; - 2} \right),$ $N\left( { - 1;1;0} \right),$ $P\left( {1; - 1;1} \right)$, góc giữa hai đường thẳng MN và NP bằng

Đáp án: C

Ta có $M\left( {2;3; - 2} \right),N\left( { - 1;1;0} \right),P\left( {1; - 1;1} \right)$

$ \Rightarrow \overrightarrow {MN}  = \left( { - 3; - 2;2} \right);\overrightarrow {NP}  = \left( {2; - 2;1} \right)$

$ \Rightarrow \cos \left( {\overrightarrow {MN} ;\overrightarrow {NP} } \right) = \frac{{ - 3.2 + 4 + 2}}{{\sqrt {9 + 4 + 4} .\sqrt {4 + 4 + 1} }} = 0$

Nên góc giữa hai vecto $\overrightarrow {MN} ;\overrightarrow {NP} $ bằng $90^\circ $.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: