Trong không gian Oxyz, cho biết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là (M( ( - 1;0;0) )) và (N( (0;1;2) )) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho biết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là $M\left( { - 1;0;0} \right)$ và $N\left( {0;1;2} \right)$ là 

Đáp án: B

Đường thẳng đi qua điểm M, N nhận $\overrightarrow {MN}  = \left( {1;1;2} \right)$ là 1 VTCP.

Vậy phương trình đường thẳng MN là: $\frac{{x + 1}}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}.$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên