Trong không gian Oxyz, cho (d:frac((x - 1))(2) = frac((y + 1))(( - 1)) = frac((z - 3))(2)). Cho biết đường thẳng nào sau đây song song với d?

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho $d:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y + 1}}{{ - 1}} = \frac{{z - 3}}{2}$. Cho biết đường thẳng nào sau đây song song với d?  

Đáp án: A

Đường thẳng d có 1 VTCP là $\overrightarrow u \left( {2; - 1;2} \right)$.

Dễ thấy đáp án D đường thẳng $\Delta $ có 1 VTCP là $\overrightarrow {{u_4}}  = \left( {2;1; - 2} \right)$ không cùng phương với vectơ $\overrightarrow u \left( {2; - 1;2} \right)$ nên ta loại đáp án D.

Chọn $A\left( {1; - 1;3} \right) \in d$, thay tọa độ điểm A vào đáp án A ta có: $\frac{{1 - 2}}{{ - 2}} = \frac{{ - 1}}{1} = \frac{{3 - 1}}{{ - 2}}$ (vô lí) $ \Rightarrow A \notin \Delta $.

Vậy đường thẳng ở đáp án A song song với đường thẳng d.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên