Trong không gian Oxyz cho điểm (P( (2; - 3;1) )). Gọi (A,,,B,,,C) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm P trên ba trục tọa độ (Ox,,,Oy,,,Oz). Phương trình mặt phẳng qua ba điểm (A,,,B,,,C) là:

Lưu lại

Trong không gian Oxyz cho điểm $P\left( {2; - 3;1} \right)$. Gọi $A,\,\,B,\,\,C$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm P trên ba trục tọa độ $Ox,\,\,Oy,\,\,Oz$. Phương trình mặt phẳng qua ba điểm $A,\,\,B,\,\,C$ là:

Đáp án: D

Ta có A, B, C là hình chiếu vuông góc của điểm $P\left( {2; - 3;1} \right)$ trên trục Ox, Oy, Oz nên $A\left( {2;0;0} \right),$ $B\left( {0; - 3;0} \right),$ $C\left( {0;0;1} \right).$

Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B ,C là: $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{{ - 3}} + \dfrac{z}{1} = 1 \Leftrightarrow 3x - 2y + 6z - 6 = 0$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: