Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (d:dfrac((x - 3))(2) = dfrac((y - 1))(( - 1)) = dfrac((z + 5))(3)). Tìm tọa độ một véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d.)

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{{x - 3}}{2} = \dfrac{{y - 1}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 5}}{3}$. Tìm tọa độ một véc tơ chỉ phương của đường thẳng $d.$ 

Đáp án: A

Đường thẳng $d:\dfrac{{x - 3}}{2} = \dfrac{{y - 1}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 5}}{3}$ có 1 VTCP là $\overrightarrow a  = \left( {2; - 1;3} \right).$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên