Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac((x - 1))(( - 1)) = frac((y + 1))(2) = frac((z + 1))(( - 1))). Đường thẳng đi qua điểm (M( (2;1; - 1) )) và song song với đường thẳng d có phương trình là:

Lưu lại

Trong không gian Oxyz,  cho đường thẳng $d:\frac{{x - 1}}{{ - 1}} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z + 1}}{{ - 1}}$. Đường thẳng đi qua điểm $M\left( {2;1; - 1} \right)$ và song song với đường thẳng d có phương trình là:

Đáp án: B

Đường thẳng $d:\frac{{x - 1}}{{ - 1}} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z - 2}}{{ - 1}}$ có 1 VTCP là $\overrightarrow u \left( { - 1;2; - 1} \right)$.

Do đó đường thẳng d’ song song với d có 1 VTCP là $\overrightarrow {u'} \left( {1; - 2;1} \right)$.

Vậy phương trình đường thẳng d’ đi qua M(2;1;-1) và song song với d có phương trình là: $\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 2}} = \frac{{z + 1}}{1}$.

Dễ thấy điểm $A\left( {0;5; - 3} \right) \in d'$, do đó phương trình đường thẳng d’ có dạng $\frac{x}{1} = \frac{{y - 5}}{{ - 2}} = \frac{{z + 3}}{1}$.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: