Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (A( ( - 1;2;3) )) và (B( (3;0; - 2) )). Tìm tọa độ của vectơ (overarrow (AB) .)

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A\left( { - 1;2;3} \right)$ và $B\left( {3;0; - 2} \right)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow {AB} .$

Đáp án: D

Ta có: $\left\{ \begin{array}{l}A\left( { - 1;2;3} \right)\\B\left( {3;0; - 2} \right)\end{array} \right. \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = \left( {4; - 2; - 5} \right).$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: