Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (A( (2;2; - 1) ),) (B( ( - 4;2; - 9) )). Phương trình mặt cầu có đường kính AB là:

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A\left( {2;2; - 1} \right),$ $B\left( { - 4;2; - 9} \right)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là:

Đáp án: B

Ta có $A\left( {2;2; - 1} \right),B\left( { - 4;2; - 9} \right)$ nên trung điểm của đoạn thẳng AB là $I\left( { - 1;2; - 5} \right).$

Mặt cầu đường kính AB có bán kính $R = IA = \sqrt {{{\left( { - 3} \right)}^2} + {0^2} + {{\left( { - 4} \right)}^2}}  = 5.$

Mặt cầu tâm $I\left( { - 1;2; - 5} \right)$ và có bán kính $R = 5$ có phương trình là

${\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z + 5} \right)^2} = 25$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: