Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (M( ( - 2;0;1) ),,,N( (0;2; - 1) )). Phường trình của mặt cầu có đường kính MN là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M\left( { - 2;0;1} \right),\,\,N\left( {0;2; - 1} \right)$. Phường trình của mặt cầu có đường kính MN là

Đáp án: C

Ta có $M\left( { - 2;0;1} \right),N\left( {0;2; - 1} \right)$ nên trung điểm của MN là $I\left( { - 1;1;0} \right)$ hay I là tâm mặt cầu đường kính MN.

Mặt khác $R = IM = \sqrt {1 + 1 + 1}  = \sqrt 3 .$

Khi đó phương trình măt cầu là ${\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {z^2} = 3.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: