Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (( P ):2(rm(x)) - y + 3 = 0). Một vectơ pháp tuyến của (( P )) có tọa độ là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):2{\rm{x}} - y + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của $\left( P \right)$ có tọa độ là 

Đáp án: C

Mặt phẳng $\left( P \right):2x - y + 3 = 0$ có vecto pháp tuyến là $\overrightarrow n  = \left( {2; - 1;0} \right)$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên