Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (( P ):2x - y + 2z - 3 = 0). Vecto nào sau đây không phải là vecto pháp tuyến của mặt phẳng (( P ))?

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):2x - y + 2z - 3 = 0$. Vecto nào sau đây không phải là vecto pháp tuyến của mặt phẳng $\left( P \right)$?

Đáp án: D

Mặt phẳng $\left( P \right)$$:2x - y + 2z - 3 = 0$ có 1 VTPT là $\overrightarrow n  = \left( {2; - 1;2} \right)$

Mặt khác ta thấy $\overrightarrow n  = \left( {2; - 1;2} \right)$ không cùng phương với $\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {6;3;6} \right)$ do đó $\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {6;3;6} \right)$ không là vecto pháp tuyến của $\left( P \right)$.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: