Trong không gian Oxyz, cho (overarrow a = ( ( - 1;3;2) )) và (overarrow b = ( ( - 3; - 1;2) )). Tính (overarrow a .overarrow b .)

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, cho $\overrightarrow a  = \left( { - 1;3;2} \right)$ và $\overrightarrow b  = \left( { - 3; - 1;2} \right)$. Tính $\overrightarrow a .\overrightarrow b .$  

Đáp án: D

$\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left( { - 1} \right).\left( { - 3} \right) + 3.\left( { - 1} \right) + 2.2$$ = 3 - 3 + 4 = 4$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên