Trong không gian Oxyz, điểm (M( (3;4; - 2) )) thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, điểm $M\left( {3;4; - 2} \right)$ thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

Đáp án: C

$3 + 4 - 7 = 0$ $ \Rightarrow M\left( {3;4; - 2} \right) \in \left( R \right):x + y - 7 = 0$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: