Trong không gian (Oxyz), gọi (varphi ) là góc tạo bởi hai vecto (overarrow a = ( (3; - 1;2) )) và (overarrow b = ( (1;1; - 1) )). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Trong không gian $Oxyz$, gọi $\varphi $ là góc tạo bởi hai vecto $\overrightarrow a  = \left( {3; - 1;2} \right)$ và $\overrightarrow b  = \left( {1;1; - 1} \right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Đáp án: C

Ta có $\cos \varphi  = \dfrac{{\overrightarrow a .\overrightarrow b }}{{\left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|}} = \dfrac{{3.1 + \left( { - 1} \right).1 + 2.\left( { - 1} \right)}}{{\sqrt {{3^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {2^2}} .\sqrt {{1^2} + {1^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2}} }} = 0 \Rightarrow \varphi  = 90^\circ $

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên