Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm (M( ( - 1;2;0) )) đến mặt phẳng (( P ):x - 2y - 2z - 4 = 0) bằng

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm $M\left( { - 1;2;0} \right)$ đến mặt phẳng $\left( P \right):x - 2y - 2z - 4 = 0$ bằng

Đáp án: A

Ta có $M\left( { - 1;2;0} \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):x - 2y - 2{\rm{z}} - 4 = 0$ có

${d_{\left( {M;\left( P \right)} \right)}} = \frac{{\left| { - 1 - 2.2 - 2.0 - 4} \right|}}{{\sqrt {1 + 4 + 4} }} = 3$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: