Trong không gian Oxyz, mặt cầu (( S ):(( (x + 1) )^2) + (( (y - 3) )^2) + (( (z - 2) )^2) = 9) có tâm và bán kính lần lượt là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, mặt cầu $\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 9$ có tâm và bán kính lần lượt là

Đáp án: B

Mặt cầu $\left( S \right):\,\,{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 9$ có tâm $I\left( { - 1;3;2} \right)$ và bán kính $R = \sqrt 9  = 3.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: