Trong không gian Oxyz, mặt cầu (( S ):,,(x^2) + (y^2) + (z^2) - 4x + 6z - 2 = 0) có bán kính bằng

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, mặt cầu $\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 6z - 2 = 0$ có bán kính bằng

Đáp án: D

Mặt cầu $\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 4x + 6z - 2 = 0$ có tâm là $I\left( {2;0; - 3} \right)$, bán kính $R = \sqrt {{2^2} + {0^2} + {{\left( { - 3} \right)}^2} + 2}  = \sqrt {15} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: