Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu ((( (x - 1) )^2) + (( (y + 2) )^2) + (z^2) = 12) và song song với mặt phẳng (( (Oxz) ))có phương trình là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {z^2} = 12$ và song song với mặt phẳng $\left( {Oxz} \right)$có phương trình là

Đáp án: A

Mặt cầu ${\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {z^2} = 12$ có tâm $I\left( {1; - 2;0} \right)$.

Mặt phẳng cần tìm song song với mặt phẳng (Oxz) nên có 1 VTPT là $\overrightarrow j  = \left( {0;1;0} \right)$.

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là: $1\left( {y + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow y + 2 = 0.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: