Trong không gian Oxyz, một vecto chỉ phương của đường thẳng (d:,,frac(x)(1) = frac((y + 1))(2) = frac((z + 1))(( - 3))) có tọa độ là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, một vecto chỉ phương của đường thẳng $d:\,\,\frac{x}{1} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z + 1}}{{ - 3}}$ có tọa độ là

Đáp án: B

Đường thẳng $d:\frac{x}{1} = \frac{{y + 1}}{2} = \frac{{z + 1}}{{ - 3}}$ có vecto chỉ phương là $\overrightarrow n  = \left( {1;2; - 3} \right)$ hay $\left( { - 3; - 6;9} \right).$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: