Trong không gian Oxyz, một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (frac(x)(( - 5)) + frac(y)(1) + frac(z)(( - 2)) = 1) là:

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, một vecto pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{{ - 5}} + \frac{y}{1} + \frac{z}{{ - 2}} = 1$ là:

Đáp án: C

Ta có $\frac{x}{{ - 5}} + \frac{y}{1} + \frac{z}{{ - 2}} = 1$$ \Leftrightarrow 2x - 10y + 5z + 10 = 0$

Suy ra mặt phẳng có 1 vecto pháp tuyến là $\overrightarrow n  = \left( {2; - 10;5} \right).$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: