Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm (M( (0;1;0) )) và vuông góc với mặt phẳng (( P ):x - 2y + z = 0) là

Lưu lại

Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M\left( {0;1;0} \right)$ và vuông góc với mặt phẳng $\left( P \right):x - 2y + z = 0$ là

Đáp án: A

Gọi đường thẳng d là đường thẳng đi qua $M\left( {0;1;0} \right)$ và vuông góc với mặt phẳng $\left( P \right):x - 2y + z = 0$

Suy ra vecto chỉ phương của đường thẳng d chính là vecto pháp tuyến của mặt phẳng $\left( P \right):x - 2y + z = 0$

Nên $\overrightarrow {{n_d}}  = \left( {1; - 2;1} \right)$

Đường thẳng d đi qua $M\left( {0;1;0} \right)$ và có vecto chỉ phương là $\overrightarrow {{n_d}}  = \left( {1; - 2;1} \right)$ có phương trình là $\frac{x}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 2}} = \frac{z}{1}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: